top
logo


Home Resurse pentru traduceri
Resurse pentru traduceri PDF Imprimare Email

 

Profesia de traduc?tor presupune mai mult decât o bun? cunoa?tere a unei limbi str?ine. De cele mai multe ori, activitatea de traducere implic? o cercetare laborioas? a terminologiilor din cele mai variate domenii ?i în?elegerea acelora nu doar într-una, ci în dou? sau chiar mai multe limbi str?ine.

 

Aceast? sec?iune urm?re?te s? vin? în ajutorul acestor demersuri laborioase, oferind recomand?ri, informa?ii ?i alte resurse utile traduc?torilor ?i persoanelor care fac traduceri sau redacteaz? documente în limbi str?ine.

 

Criteriile pe baza c?rora am structurat eforturile de cercetare sunt, în ordinea importan?ei:

 
Aceste institu?ii, asocia?ii ?i organisme interna?ionale ?i/sau na?ionale sunt selectate ?i clasificate în func?ie de alte criterii, cum ar fi reputa?ia, credibilitatea ?i amploarea. În cazul în care sunt identificate mai multe echivalente, propuse de institu?ii, asocia?ii ?i organisme diferite, acestea sunt analizate acordând prioritate celor propuse de institu?iile, asocia?iile sau organismele clasificate conform criteriilor anterioare.

 
 
Echivalen?a este stabilit? pe baza defini?iilor acelor termeni, în limbile surs?, respectiv ?int?.

Defini?iile sunt ob?inute din surse de încredere.

Echivalen?a frazelor ?i expresiilor în întregimea lor nu implic? neap?rat echivalen?a termenilor componen?i.

 
 
Exist? posibilitatea ca un termen din limba surs? s? nu aib? echivalent semantic în limba ?int?.

În acest caz, identific?m cele mai corecte aproxim?ri, prin folosirea de traduceri lingvistice ale respectivului termen, echivalente par?iale înso?ite de complet?ri sau prin raportarea la o a treia limb?.

Acest procedeu poate duce la subtraducere sau supratraducere.

 

 

Vom încerca s? red?m cele mai relevante rezultate ale procesului investigativ, înso?ite de recomand?rile noastre.

 

bottom
top

Nout??i

Populare


bottom