top
logo


Home Produse
Produse PDF Imprimare Email
Produsele Travia sunt concepute ca instrumente auxiliare proceselor de traducere ?i comunicare corect? într-o limb? str?in?.

În general, produsele oferite de Travia se deosebesc de cele existente pe pia?? prin faptul c? sunt adaptate vocabularului, terminologiei, uzan?elor ?i cerin?elor clientului. Acest lucru contribuie la standardizarea comunic?rii interne într-una sau mai multe limbi, la în?elegerea corect? a termenilor ?i nu în ultimul rând la adaptarea mai rapid? a noilor angaja?i la uzan?ele interne ale clientului.

Acelea?i tipuri de produse sunt disponibile ?i într-o variant? general?. În acest caz, elementele componente ale fiec?rui produs au fost alese de angaja?ii Travia în func?ie de rezultatele studiilor generale privind cererea pie?ei.

Pentru mai multe detalii, pute?i consulta pagina dedicat? sec?iunilor: Dic?ionare, Glosare sau Manuale.
 

bottom
top

Nout??i

Populare


bottom