Despre Travia Imprimare
Travia Traduceri SRL este o societate comercial? care are ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de traducere ?i interpretare în diverse limbi str?ine.

Misiunea societ??ii Travia este de a imprima exigen?elor industriei amprenta personificat? a fiec?rui client.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni sunt necesare cel pu?in dou? ingrediente fundamentale: pe de o parte resurse executante ?i coordonatoare adecvate, iar pe de alt? parte colaborare ?i feedback din partea clientului. Primul ingredient este asigurat de Travia prin preg?tirea ini?ial? ?i continu? a traduc?torilor ?i perfec?ionarea acestora ?i a coordonatorilor de proiect care asigur? consecven?a ?i adecvarea rezultatelor ob?inute. Pentru cel de-al doilea ingredient solicit?m implicarea clientului, a c?rui participare ?i colaborare ne ajut? s? personaliz?m serviciul oferit, astfel încât s? se integreze cât mai bine în uzan?ele sale. Pentru noi, cei de la Travia, rela?ia cu clientul este un proces evolutiv bilateral, care vizeaz? ob?inerea rezultatelor dorite, cu cât mai pu?in efort ?i în timp cât mai scurt.

Travia ofer? ?i servicii auxiliare care le completeaz? pe cele principale, astfel încât clientul s? beneficieze de un serviciu cât mai complet. Printre serviciile auxiliare se num?r?: intermedierea legaliz?rii notariale a traducerilor, editare ?i prelucrare grafic? a documentelor supuse traducerii, compilare de glosare ?i dic?ionare din termeni extra?i din traducerile efectuate.