top
logo


Home Translation Resources Diferen?a între...
Certificatul de urbanism PDF Print E-mail

 

Sintagma „Certificat de urbanism” este proprie procedurilor administrative din ?ara noastr?, prin urmare nu î?i g?se?te echivalent în toate limbile. Prezent?m în continuare o analiz? a posibilelor echivalente în limba englez?, abordat? atât din punct de vedere al similitudinilor practice, cât ?i din punct de vedere semantic.   
 

România

Defini?ia dat? acestui termen în Legea 50/1991 privind autorizarea execut?rii construc?iilor ?i unele m?suri pentru realizarea locuin?elor este urm?toarea:

 „Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorit??ile [...] fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic ?i tehnic al terenurilor ?i construc?iilor existente la data solicit?rii ?i stabilesc cerin?ele urbanistice care urmeaz? s? fie îndeplinite în func?ie de specificul amplasamentului, precum ?i lista cuprinzând avizele ?i acordurile legale, necesare în vederea autoriz?rii..”[1]

Procedurile de autorizare a construc?iilor aplicabile în alte ??ri sunt diferite de cele din România, prin urmare nu toate administra?iile altor ??ri prev?d emiterea unui astfel de document, sau documentele emise sunt diferite în con?inut sau scop.


Marea Britanie

Autorit??ile britanice pot emite, la cerere un document intitulat „Certificate of Lawful Use or Development”, îns? spre deosebire de certificatul de urbanism din România, cel emis de autorit??ile britanice nu este obligatoriu pentru începerea lucr?rilor de construc?ii ?i nu stabile?te condi?iile juridice, economice sau tehnice pentru realizarea investi?iei, ci doar aprob? sau respinge o cerere prezentat? în prealabil de solicitant, în care sunt prev?zute o parte din condi?iile men?ionate anterior. Având în vedere aceste diferen?e, consider?m c? termenul „Certificate of Lawful Use of Development” este un echivalent par?ial ?i nu îl recomand?m pentru traducerea termenului „Certificat de urbanism”.


Canada

Autorit??ile canadiene pot emite, la cerere un document intitulat „Preliminary Project Review”, în care stabilesc conformitatea unei propuneri de proiect de dezvoltare cu prevederile legale aplicabile. În acest document sunt aduse la cuno?tin?a solicitantului reglement?rile, procedurile ?i standardele aplicabile ?i sunt identificate posibilit??ile de dezvoltare în raport cu proiectul propus de solicitant. La fel ca în Marea Britanie, acest document este op?ional.


Australia

În Australia, autoritatea na?ional? solicit? proprietarilor care urm?resc s? execute lucr?ri de construc?ii pe cont propriu ob?inerea unui „Certificate of Consent”, o aprobare scris? din partea Building Practitioners Board, care îi permite proprietarului-constructor s? ob?in? o autoriza?ie de construire ?i în care sunt furnizate detalii privind terenul ?i lucrarea ce urmeaz? s? fie executat?. Acest termen este considerat echivalent par?ial ?i nu îl recomand?m pentru traducerea termenului „Certificat de urbanism”.

Tot în Australia este utilizat un document intitulat „Planning Certificate”, în care sunt furnizate date privind clasificarea urbanistic? a unei propriet??i, infrastructura rutier?, proiecte de amenajare, îns? acesta nu este emis în scopul ob?inerii ulterioare a autoriza?iei de construire. Prin urmare, trebuie acordat? aten?ie la traducerea acestui termen prin „Certificat de urbanism”.


SUA

În Statele Unite ale Americii, procedura de autorizare a execut?rii lucr?rilor de construc?ii presupune o etap? preliminar? de verificare a planurilor („Plan Review”) în raport cu legisla?ia ?i normele aplicabile, îns? autorit??ile competente nu emit niciun document de natura Certificatului de urbanism. Prin urmare, nu se poate considera c? „Plan Review” este echivalent al termenului „Certificat de urbanism”.


Propunerea noastr?:
Având în vedere faptul c? în urma investiga?iilor efectuate nu am g?sit un echivalent al termenului „Certificat de urbanism” în documenta?iile institu?iilor interna?ionale de profil ?i c? echivalen?ele folosite de alte institu?ii na?ionale sunt doar par?iale ?i, în plus, nu au se bucur? de o utilizare global?, am trecut la identificarea unui echivalent prin traducerea ?i asocierea termenilor componen?i: certificat – en. certificate, respectiv urbanism – en. (urban) planning. În concluzie, propunerea noastr? de echivalent pentru „Certificat de urbanism” este „Urban Planning Certificate”.


Note

[1] Legea 50/1991 privind autorizarea execut?rii construc?iilor ?i unele masuri pentru realizarea locuin?elor http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=58781


Leg?turi externe 

European Council of Spatial Planners
European Urban Knowledge Network
Wikipedia
Registrul Urbani?tilor din România
Royal Town Planning Institute (UK)
Planning Portal (UK)
Town and Country Planning Act 1990 (UK)
Building Regulations (approved 2010) (UK)
Canadian Institute of Planners
Toronto Building
Planning Institute of Australia
American Planning Association
Urbanistes.com (Portal al urbani?tilor francezi)
European Association for Terminology

 

bottom
top

News

Popular


bottom